ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรัง

พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เพื่อกำหนดให้ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงากระบี่ และตรัง ตามแผนที่แนบท้ายประกาศเพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนที่เกิดบริเวณพื้นที่มาตรการให้มีโอกาสเจริญเติบโตเข้าสู่วัยแรกเริ่มสืบพันธุ์

ประกาศกรมประมง