อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

Oxytetracyclineในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แนวปฏิบัติในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วิธีการให้ยาในสัตว์น้ำ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตวัตถุอันตราย

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตยาสัตว์น้ำ

ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

วิธีตรวจสอบยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา