ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

เกณฑ์การขอรับรอง จีเอพี โดยตุลฮาบ หวังสุขทำความเข้าใจผ่านบทความฉบับนี้อีกสักครั้งนะครับกับ เรื่องจีเอพี เกษตรกรหลายท่านมีความเข้าใจดีแต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกหลายท่าน เช่นกันครับที่ไม่รู้ว่า จีเอพี มันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรเกษตรกรต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อใช้ประกอบในการขายกุ้ง Download

ถ้าไม่มีใบรับรองจากหน่วยงานกรมประมง พ่อค้าหรือห้องเย็นที่เกษตรกรต้องการขายกุ้งจะไม่รับ เพราะฉะนั้นการขายกุ้งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณมีใบรับรองจีเอพีมาแสดง ความสำคัญของจีเอพี มีผลต่อการเลี้ยงกุ้งของคุณ เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าจีเอพี ได้ไม่ยากครับ

จีเอพี (GAP/Good Aquaculture Practice) คือการผลิตกุ้งทะเลให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ถูกสุขลักษณะที่ดีของฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ป้องกันการใช้ยา และสารเคมีในการเลี้ยง ไม่ให้มีสารตกค้างในเนื้อกุ้ง

เกณฑ์การขอรับรอง จีเอพี โดยตุลฮาบ หวังสุขเกณฑ์การขอรับรอง จีเอพี โดยตุลฮาบ หวังสุข

การขอใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลมาตรฐาน จีเอพี (GAP)

เกษตรกรต้องเป็นสมาชิกหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำของกรมประมง รับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐานจีเอพีกับหน่วยงานกรมประมง แล้วนำใบคำขอมากรอกรายละเอียดให้ถูกต้องพร้อมแนมหลักฐานการขอยื่นดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

2.ทะเบียนฟาร์มที่ไม่ขาดอายุ (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

3.ใบรับรองมาตรฐาน จีเอพี ฉบับขาดอายุ

4.เก็บผลผลิตสัตว์น้ำที่มีอายุตั้งแต่ 45วันขึ้นไป 1 กิโลกรัม

5.ปัจจัยการผลิต

6.อื่นๆ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารในการยื่นขอรับรองฯแล้ว ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะทำการนัดเวลาในการเข้าตรวจฟาร์ม เมื่อทำการตรวจเรียบร้อยแล้วผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบและข้อกำหนดของกรมประมง ทางกรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงออกใบรับรองมาตรฐาน จีเอพีให้กับเกษตรกรซึ่งมีอายุในการใช้งาน 3ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ 

เกณฑ์มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง

1.การเลือกสถานที่ การคมนาคมต้องสะดวก ไม่มีน้ำท่วมขัง ที่สำคัญต้องอยู่ใกล้กันแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานที่ปล่อยน้ำเสียออกมา

2.การจัดการทั่วไป เช่น อุปกรณ์ โรงเรือน ต้องมีสภาพที่ต้องพร้อมใช้งานได้ ผังฟาร์มเลี้ยงต้องเป็นไปตามหลักการ การเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ ลูกกุ้งที่ปล่อยจะต้องหากุ้งที่มีคุณภาพดี ตลอดจนการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศให้เหมาะสม

3.การให้อาหาร เลือกใช้อาหารกุ้งที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน มีการเก็บรักษาที่ร่มไม่ชื้นแฉะ มีภาชนะรองรับไม่มีสัตว์ที่นำเชื้อเข้าไปกัดแทะอาหารทำให้เกิดโรคตามมา

4.การแก้ไขปัญหาโรคกุ้งและการจัดการ ตรวจคุณภาพ น้ำในบ่อเลี้ยงเป็นประจำ เมื่อกุ้งป่วยเป็นโรคจะต้องใช้ยาปฎิชีวนะที่มีหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.สุขอนามัยฟาร์ม ต้องทิ้งขยะให้เป็นที่หรือกำจัดโดยการเผา ขุดหลุมฝัง เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ห้องน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อประมาณ 100 เมตร เป็นสุขาที่ถูกสุขลักษณะ น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งจะต้องมีแบคทีเรีย Total coliform และ Feacal coliform ไม่เกินค่าที่กำหนด

6.การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ง เกษตรกรต้องวางแผนการจับโดยเน้นความสะอาด และรักษาความสด น้ำแข็งที่ใช้ต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนยาหรือสารเคมี ก่อนจับมีการสุ่มตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในผลผลิต ต้องมีใบกำกับการจำหน่ายลูกกุ้งหรือ (FMD)ใบกำกับการจำหน่าย (MD)

7.ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลในการเลี้ยง การให้อาหาร การใช้ยาและสารเคมีที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อคุณทำความเข้าใจและ ขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลกับกรมประมง แล้ว ท่านก็จะสบายใจเลี้ยงกุ้งอย่างมีความสุข ไม่ต้องเครียดเมื่อถึงเวลาที่จะจับกุ้งขาย คุณสามารถพูดกับเกษตรกรคนอื่นได้เลยว่า ฟาร์มคุณได้ใบรับรองจีเอพีแล้ว มันไม่ยากอย่างที่คุณคิด ทำเถอะครับ เพื่อมาตรฐานการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทย และที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง