ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงกบบูลฟร๊อกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การเพาะพันธุ์และอนุบาลกบ ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงลูกกบให้ได้ขนาดตลาด ดำเนินการ ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคกลาง เป็นเวลา 16 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 โดยเพาะพันธุ์กบบูลฟร็อกด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (buserelin acetate)

บทคัดย่อ

การศึกษาโรคตัวเปื่อยในปลาหางนกยูง โดยรวบรวมปลาที่มีอาการ ว่ายน้ำช้า เซื่องซึม ตัวด่างขาว ตกเลือด เกล็ดหลุด มีแผลเปื่อย จากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ผลการตรวจหาปริสิตภายนอกพบสัตว์เซลล์เดียวชนิด Tetrahymena sp. จำนวนมากอยู่บริเวณแผลตามลำตัวของปลาหางนกยูง การศึกษาทางแบคทีเรียวิทยา พบแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Aeromonas sorbia และ Plesiomonas shigelloides จากบริเวณแผลของปลาป่วย