อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

เก็บตัวอย่างปลาเห็ดโคนบริเวณทะเลสาบตอนนอกและชายฝั่งทะเลใกล้เคียง จาก 8 สถานี ระหว่างเดือนเมษายน 2540 ถึงเดือนพฤษภาคม 2541 ด้วยเครื่องมือวนลอยหน้าดินและอวนทับตลิ่ง เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาหารในกระเพาะอาหาร พบว่า ปลาเห็ดโคนเป็นปลาที่กินสัตว์หน้าดิน โดยจำแนกอาหารในกระเพาะอาหาร ได้ 8 ไฟลัม อาหารชนิดหลัก

บทคัดย่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารและคลอโรฟิลล์ เอ ในทะเลสาบสงขลากับแหล่งกำเนิดธาตุอาหารในระหว่าง พ.ศ. 2535-2542 โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1 ) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณธาตุอาหารกับปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คลอโรฟิลล์ เอ ตามฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูฝนชุก ในแต่ละปี 2 )

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำด้วยไซนั่งที่มีช่องตาอวน 1.5 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 โดยประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำของไซนั่งที่มีช่องตาอวน 1.5 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ช่องตา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร ประมาณ 42 % สัตว์น้ำที่ถูกจับได้ทั้งหมด 67 ชนิด กลุ่มกุ้งทะเล ปูม้า และปลาบู่ เป็นกลุ่มที่ถูกจับได้มากที่สุด กุ้งหัวแข็ง (metapenaeus ensis)

คำนำ

ปลาช่อน เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อยู่ในความนิยมของผู้บริโภคตลอดมาเพราะเป็นปลาที่เนื้อมีรสดี ก้างน้อยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลาย ประเภท เช่น ปลาเค็มหรือปลาตากแห้งจำหน่ายได้ราคาสูงอีกด้วย โดยเฉพาะปลาช่อนจากลำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันจำนวนปลาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงมาก จึงมีผู้หันมาเลี้ยงปลาช่อนกันมากขึ้น

บทคัดย่อ

การอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อนจากระยะ zoea จนถึงระยะ first crab โดยใช้อวนไนลอน 2 รูปแบบ คือ อวนไนลอนผืนสี่เหลี่ยมและอวนไนลอนที่ทำเป็นก้อนกลมเปรียบเทียบกับไม่ใส่อวนไนลอน พบว่ามีการพัฒนาการเปลี่ยนระยะที่ไม่แตกต่างกัน โดยใช้ระยะเวลา 17-18 วัน ในการพัฒนาระยะจากระยะ zoea เข้าสู่ระยะ megalopa และใช้ระยะเวลาอีก 8-9 วัน ในการพัฒนาระยะจากระยะ zoea เข้าสู่ระยะ first crab

บทคัดย่อ

ลูกปูทะเลวัยอ่อนที่อนุบาลในระดับอุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ จากระยะ zoea จนถึงระยะ First crab พบว่ามีการพัฒนาการเปลี่ยนระยะที่แตกต่างกันโดย 1. ลูกปูทะเลที่อนุบาลในระดับอุณหภูมิ 32-34 องศาเซลเซียสใช้ระยะเวลา 16-17 วัน ในการพัฒนาเข้าสู่ระยะ Megalopa และ ใช้ระยะเวลาอีก 7-8 วัน ในการพัฒนาเข้าสู่ระยะ First crab 2. ลูกปูทะเลที่อนุบาลในระดับอุณหภูมิ 29-31 องศาเซลเซียสใช้ระยะเวลา 17-18 วั

บทคัดย่อ

ปลากะรังดอกแดง ความยาวระหว่าง 6-8 เซนติเมตร น้ำหนักระหว่าง 4-7 กรัม ทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่มีปริมาตรน้ำ 250 ลิตร ความหนาแน่น 200 ตัวต่อตัน ให้ปลาข้างเหลืองสดที่ผสมวิตามินและน้ำมันปลาเป็นอาหาร โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ซ้ำ คือ 1. ผสมวิตามินซีและวิตามินรวม 2. ผสมน้ำมันปลา 3. ผสมวิตามินซี, วิตามินรวมและน้ำมันปลา 4. ไม่ผสมวิตามินและน้ำมันปลา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (4 เดือน)

บทคัดย่อ

ปลากดเหลือง, Hemibagrus   nemurus (Val., 1839) เป็นปลาน้ำจืดอีกชนิดหนึ่งที่สนใจทำการเพาะเลี้ยงกันมากในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย จึงสมควรเร่งทำการศึกษาข้อมูลความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรของปลาชนิดนี้ที่แพร่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ตัวอย่างปลากดเหลืองจาก 8 แหล่งใน 4 ภูมิภาคของไทย (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการประเมินค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แก่ ค่าอัตราพันธุกรรม (heritability) และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic correlation) ในลักษณะต่างๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดแก้ว ซึ่งค่าทางพันธุศาสตร์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์และจัดการพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ เพื่อที่จะทำให้อุตสากรรมการเพาะเลี้ยงปลากดแก้วมีประสิทธิภาพและยั่งยื

บทคัดย่อ

การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของดิพเทอร์เร็กซ์ ฟอร์มาลิน และมาลาไคท์กรีน โดยใช้วิธีชีววิเคราะห์ในน้ำนิ่งเพื่อทราบระดับความเข้มข้นและเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารเคมีทั้ง 3 ชนิดที่มีต่อลูกปลาแรดอายุ 15 และ 55 วัน ได้ดำเนินการที่สถานีประมงน้ำจืด จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2543 ในระหว่างการทดลองได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการตายสะสมของลูกปลาแรดในเวลา 1-96 ชั่วโมง เพื่อนำมาศึกษาค่ามัธยฐานความเป็นพิษ ของสารเคมีทั้ง 3 ชนิดที่ทำให้สัตว์น้ำตายไปกึ่งหนึ่งโดยวิธีวิเคราะห์แบบโปรบิท