อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

The seabass (Lates calcarifer, Bloch) culture is widely progress in the South of Thailand. Net cage have been used for culture of bass since last decade. Most of such culture were conducted in Songkhla lake, the lastgest brackish and fresh water lake of Thailand. Net cage for seabass culture were made of nylon net (No.15 or No.18).

บทคัดย่อ

Five 200 liters of capacity plastic tanks were used for study on stocking density of Lates calcarifer larvae. The stocking rate were 1,500 3,000 4,500 6,000 and 7,500 respectively. The result showed that the highest survival rate was 80.9% in tank No.5, the lowest survival rate was 60.05% in tank No.4.

บทคัดย่อ

The evaluation on the Seabass culture was conducted at Ban ko yo, Ban mau Kao in Songkhla Lake, Songkhla province cage culture was distribute along the coast in the outer part of Songkhla lake. Twenty-five square meters (5x5 m.) and 100 square meter of cages which their cost 2,500 Baht and 5,000 Baht of respectively are standard size. The stocking rate of Seabass for makertable size was 8-15

บทคัดย่อ

The experiment were carried out to study the possibility of using non - living foods for seabass larvae 11-28 days old instead of nauplius of Artemia salina. The experiments were separated into 2 parts. In part A, 11-18 day old larvae were fed with Artificial plankton B.P. at 2 levels. There were two groups of control larvae ; one group was fed with Artemia and the other one

คำนำ

กุ้งก้ามกราม (Giant freshwater prawn)    มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii De Man เป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ จะพบในแหล่งน้ำที่มีน้ำทะเลขึ้นถึง หรือมีทางน้ำไหลติดต่อกับน้ำทะลจึงเป็นสัตว์น้ำที่มีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในน้ำกร่อยและน้ำจืด เคยมีชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง ทางภาคใต้พบในแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำตาปี และทะเลสาบสงขลา ซึ่งรู้จักกันในนาม "แม่กุ้ง"

กุ้งก้ามกราม (Giant freshwater prawn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergiiDe Man เป็นกุ้งน้ำจืด-กร่อยที่มีขนาดใหญ่จะพบในแหล่งน้ำที่มีน้ำทะเลขึ้นถึง หรือมีทางติดต่อกับทะเลที่มีอยู่ไม่ไกล ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ แหล่งจับกุ้งก้ามกรามที่สำคัญทางภาคกลางจะตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดอยุธยา ชัยนาท ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

ศึกษาผลผลิตเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในปี พ.ศ. 2543 ด้วยเทคนิคขวดมืดขวดสว่าง ในฤดูฝนชุก (ธันวาคม 2542) ฤดูฝนน้อย (มีนาคม 2543) และฤดูฝนปานกลาง (มิถุนายน , สิงหาคม และกันยายน 2543) พบว่ามีค่าผลผลิตเบื้องต้นเฉลี่ยตลอดจนการศึกษาเท่ากับ 156.27 มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อนำค่าผลผลิตเบื้องต้นประเมินเป็นค่าผลผลิตสัตว์น้ำได้เฉลี่ยเท่ากับ 0.03 ton(fish)/ day

บทคัดย่อ

ศึกษาปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีน ได้แก่ เฮบตาคลอร์ เฮบตาคลอร์อีป๊อกไซด์ อัลดริน ดิลดริน ออโธ-พารา-ดีดีที พารา-พารา-ดีดีที ออโธ-พารา-ดีดีดี พารา-พาราดีดีดี ออโธ-พารา-ดีดีอี และพารา-พารา-ดีดีอี ในแม่น้ำโก-ลก คลองตากใบ และชายฝั่งทะเลอำเภอตากใบทุก ๆ 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2540 ถึงเดือนพฤษภาคม 2542 โดยตรวจวัดสารดังกล่าวด้วยวิธีแก๊สโครมาโตรกราฟฟี พบว่า ปริมาณการปนเปื้อนของสารทั้ง 10 ชนิด

บทคัดย่อ

การศึกษาผลกระทบจากการลดและเพิ่มอุณหภูมิต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลากะรังและปลากะพงขาว โดยใช้ขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytosis) เป็นตัวตรวจวัด พบว่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันทั้งการลดและเพิ่มอุณหภูมิ มีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ นอกจากนั้นยังพบว่าการลดอุณหภูมิมีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำกว่าการเพิ่มอุณหภูมิ เช่นเดียวกันทั้งในปลากะรังและปลากะพงขาว

เก็บรวบรวมสัตว์หน้าดินและตัวแปรสิ่งแวดล้อมในทุกๆเดือนจากทะเลสาบสงขลาตอนนอก จำนวน 14 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2540 ถึงเดือนกันยายน 2541 พบว่า สัตว์หน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกที่พบในการศึกษาครั้งนี้มี 6 ไฟลัม ได้แก่ Annelida Arthropoda Mollusca Echinodermata Chodata และ Nemertea โดยมีความชุกชุมเฉลี่ย 1,192 ตัว/ตารางเมต