ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าเพื่อให้บรรลุแนวทางในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ด้วยเครื่องมือเบ็ดราว โดยเรือสำรวจประมง "จุฬาภรณ์" ดำเนินการสำรวจในเดือนธันวาคม 2542 ในทะเลอันดามัน ห่างจากเกาะสิมิลัน ประมาณ 100-200 ไมล์ทะเล ระดับน้ำลึก 1,000-2,000 เมตร พบว่าอัตราการติดเบ็ดมากที่สุดเป็นปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) สามารถจับได้ทั้งหมด 27 ตัว ในการวางเบ็ด 7 ครั้ง น้ำหนักรวม 755.5 กิโลกรัม โดยมีอัตราการติดเบ็ดตั้งแต่ 0.2-1.9% คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.8% (จำนวนตัวปลาต่อเบ็ด 100 ตัว)

บทคัดย่อ

ศึกษาประสิทธิภาพการใช้อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ที่มีความลึกต่างกัน โดยจับสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวพังงา ที่ระดับความลึก 6-18 เมตร พบว่าอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น เป็นเครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูง สัตว์น้ำที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นพวกปลา จับได้ร้อยละ 65.53 ของปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด ส่วนกุ้งซึ่งเป็นสัตว์น้ำเป้าหมายหลักของเครื่องนี้ จับได้ร้อยละ 14.09 กุ้งที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นกุ้งโอคัก (Metapenaeus spp.) และกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำของอวนที่มีความลึก 30 ตา 40 ตา และ 50 ตา พบว่า อัตราการจับกุ้งของอวนที่มีความลึกต่างกันทั้ง 3 ขนาด ไม่มีความแตกต่างกัน แต่อัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมดของอวนลอยกุ้ง 3 ชั้นที่มีความลึก 50 ตา สูงกว่าอัตราการจับทั้งหมดของอวนที่มีความลึก 30 ตา และ 40 ตา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอัตราการจับทั้งหมดของอวนที่มีความลึก 30 ตา และ 40 ตา ไม่มีความแตกต่างกัน

บทคัดย่อ

รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลา โดยคัดเลือกปลาตัวผู้ที่มีความสมบูรณ์ โดยเมื่อกรีดเบา ๆ ที่ท้องจะมีน้ำเชื้อ (Milt) สีขาวออกมาทาง Urogenetal ส่วนปลาตัวเมีย เมื่อกดรีดที่ท้องจะมีไข่สุก (Ripe egg) ไหลออกมา ปลากะพงที่มีไข่แก่อยู่ในขั้นการเจริญดีคือ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 740-860 ไมครอน มีการเจริญเติบโตในขั้นที่ 5 คือไข่แต่ละฟองแยกหลุดออกจากกัน ลักษณะกลม ผิวนอกเรียบ ไข่แดงขยายเต็มฟอง การลอยตัวในน้ำทะเลดีพอสมควร จัดเป็นประเภทไข่ลอย (Pelagic egg) ไข่สดมีสีเทาอ่อน โปร่งใสและจากการทดลองผสมเทียม ไม่สามารถตรวจพบการเจริญเติบโตของไข่ ทำให้ทราบว่าไข่ไม่ได้รับการผสม ลักษณะไข่จะมีสีคล้ำ และไข่แดงรวมตัวกันทำให้เห็น oil grobuleไม่ชัดเจน

บทคัดย่อ

รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ผสมพันธุ์โดยวิธีผสมแห้ง น้ำทะเลที่ใช้มีความเค็ม 28-31 ppt อุณหภูมิ 26-29 องศาเซลเซียส ฟักได้ตัวอ่อนใช้เวลาระหว่าง 16-18 ซม. ลักษณะลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ ๆ มีความยาวเฉลี่ย 1.5 มม. ปากเริ่มเปิดเมื่ออายุ 3 วัน ความกว้าง 120-125 ไมครอน สังเกตพบทางเดินอาหารเมื่ออายุ 4 วัน และถุงอาหารยุบหมดภายใน 5 วัน และจากการนำลูกปลาอายุ 0 วันมาทดลองอนุบาลพบว่า การทดลองให้และจากการให้แพลงก์ตอนสัตว์ต่าง ๆ กันตามอายุของปลา เป็นผลให้มีอัตรารอดเมื่ออายุ 30 วัน เท่ากับ 30.18% ส่วนการให้อาหารประเภทไข่แดงต้มบดละเอียดจะอนุบาลลูกปลาได้รอด 0.04% ในระยะเวลา 20 วัน และสังเกตพบว่ามีการกินกันเองเมื่อลูกปลาอายุ 3 สัปดาห์ จึงควรคัดลูกปลาที่โตเร็วออกจากฝูงและให้อาหารอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ

บทคัดย่อ

ทำการเพาะเซลล์จากเนื้อเยื่อ โดยวิธีตัดส่วนเนื้อเยื่อให้มีขนาดเล็กจากส่วนต่าง ๆ ของปลากะพงขาวและทดลองเลี้ยงในอาหารต่างกัน 3 ชนิด ซึ่งมีปริมาณความเข้มของ NaCL แตกต่างกันพบว่าเซลล์จากส่วนไตของปลากะพงขาว (Seabass Kindney : SK) สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารเลี้ยงเซลล์ Leiborize-15 ที่มีความเข้มข้นของ NaCL 8,000 มก./ลิตร โดยประมาณผสมรวมกับ fetal borine serum 10%

บทคัดย่อ

สัดส่วนทางสัณฐานวิทยา เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับความยาวมาตราฐานแล้ว พบว่าความยาวเหยียด ความยาวส่วนหัว ความยาวหน้าครีบก้น ความยาวจงอยปาก ความกว้างของตา ความกว้างของลำตัว และความกว้างของปาก มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะแรก คือก่อนเกิดการโค้งงอของ Notochord (อายุ 9-10 วัน) การพัฒนาการของก้านครีบ ครีบหลัง เมื่อลูกปลาอายุ 15 วัน (ความยาว 2.24 มม.)

บทคัดย่อ

ลูกปลากะพงขาวมีลักษณะเหมือนปลาขนาดใหญ่ทุกประการ นอกจากสีบนลำตัวด้านข้างจะเป็นแถบสีเขียวอมเทาเป็นแถบตามขวาง และด้านบนของหัวไปตามไหล่จนจรดโคนหาง ก้านครีบแข็งอันแรกจะมีแถบเหลืองเทายาวตลอดหัว 1 แถว มีทางเดินอาหารยาว 0.1-0.9 เท่าของลำตัว ปลากะพงขาวที่มีความยาวต่ำกว่า 40 ซม. จะไม่มีความแตกต่างระหว่างอวัยวะเพศภายในอย่างเห็นได้ชัด ส่วนปากที่มีความยาวตั้งแต่ 40 ซม.

บทคัดย่อ

Propagation on Seabass Lates calcarifer (Bloch) was carried since March to September 1982 at Songkhla Institute of Coastal Aquaculture. Brood stocked were transferred from the culture cages to the spawning tanks (dia. 10 m 2m depth) about 2-4 weeks before spawning season. The stocking densities of brood stocked in each tank was 20-28 fish (sex ratio 1:1).

บทคัดย่อ

Sea bass (Lates calcarifer Bloch) are widely conducted along the southern part of Thailand. Most of sea bass fry were produced from goverment hatchery, 260,000 sea bass fingerligs were supplied by National Institute of coastal Aquaculture for fish farmers on 1981. There have 119 sea bass farms which were separated in three farming types, a) cage culture farm b) pond culture farm and c) modified reservoir farm. The total productions of farm and capital income were also reported in this paper.

บทคัดย่อ

รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดสงขลาและปัตตานี เป็นการเลี้ยงปลาในกระชังไนลอน ขนาด 5x5x2.5 ตรม. มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังประมาณ 307 ราย มีกระชัง 758 ลูก โดยอัตรารอดของปลานิ้ว 34.4% และคิดเป็นผลผลิตรวมทั้ง 2 จังหวัด ประมาณ 136 ตัน คิดเป็นรายได้ 10 ล้านบาท