อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงกบบูลฟร๊อกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การเพาะพันธุ์และอนุบาลกบ ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงลูกกบให้ได้ขนาดตลาด ดำเนินการ ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคกลาง เป็นเวลา 16 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 โดยเพาะพันธุ์กบบูลฟร็อกด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (buserelin acetate)

3 ชุดการทดลอง คือ 10 ไมโครกรัม / กบ 1 กก. ร่วมกับ domperidone 5 มก / กบ 1 กก., 5ไมโครกรัม/ กบ 1 กก. ร่วมกับ domperidone 5 มก./ กบ 1 กก. และฉีดน้ำเกลือ เป็นชุดควบคุม ชุดการทดลองละ 3 คู่ 2 ซ้ำ หลังจากกบวางไข่ศึกษาคัพภะวิทยา ระยะเวลาในการวางไข่และอัตราการฟักเป็นตัว อนุบาลลูกอ๊อดในถังไฟเบอร์ กลาส ขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง ด้วยอัตราส่วน 1,000/ตัว/ลบ.ม. เมื่อได้ลูกกบนำไปทดลองเลี้ยงให้ได้ขนาดตลาดในถังไฟเบอร์ขนาด 2 ลบ.ม. จำนวน 9 ถัง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยใช้อัตราการเลี้ยง 3 อัตรา ๆ ละ 3 ซ้ำ คือ 25, 50 และ 75 ตัว/ลบ.ม. ตามลำดับ ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย FCR ผลผลิต ต้นทุน ระยะเวลาที่เลี้ยงจนได้ขนาดตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลปรากฎว่า ขั้นตอนที่ 1 การเพาะพันธุ์กบบูลฟร๊อกด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ มีผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ฮอร์โมน 10 ไมโครกรัม/กบ 1 กก. กบวางไข่หลังจากฉีดฮอร์โมน 3 วัน 5,000-7,000 ฟอง/ถัง ชุดการทดลองที่ใช้ฮอร์โมน 5 ไมโครกรัม/กบ 1 กก. และชุดการทดลองที่ฉีดน้ำเกลือบูลฟร๊อกไม่วางไข่ทั้ง 2 ครั้ง ลักษณะของไข่กบบูลฟร๊อกมีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 มม. สีดำเข้ม คัพภะวิทยาจากไข่เป็นลูกกบในน้ำอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 90 วัน อัตราการฟักเป็นตัว 90% ผลการทดลองขั้นตอนที่ 2 การเลี้ยงลูกกบให้เป็นขนาดตลาดใช้เวลา 7 เดือน (กบมีอายุ 10 เดือน) พบว่าทั้งน้ำหนัก อัตรารอด และผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยอัตราการเลี้ยง 50 ตัว/ลบ.ม. กบมีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีน้ำหนัก 227.62 กรัม, มี FCR เฉลี่ยต่ำที่สุด 1.45 และต้นทุนเฉลี่ยต่ำที่สุด 96.83 บาท/กิโลกรัม
คำสำคัญ : กบบูลฟร๊อก เพาะพันธุ์ อนุบาล คัพภะวิทยา การเลี้ยง

Bullfrog (Rana catesbeiana Shaw) Cultured in The Central Area of Thailand


Abstract

Bullfrog cultured was conducted in 2 parts, at NIFI, Bangsai, Ayudhaya Province, in the central area of Thailand from February 1999 to June 2000 for 16 months. Part1: Bullfrogs were propagated in 3 treatments and 2 replicated (3 pairs/each treatment) by injection of 10 ?g LHRHa hormone (Buserelin acetate)/1kg breeder combined with domperidone 5 mg/1kg breeder, and normal saline (control). Embryo development was studied. Spawning time and hatching rate were recorded. Tadpoles were nursed in three 2-m3 fiberglass tanks, with stocking rate of 1,000 tadpoles/m3 until they completed their metamorphosis. Part2: Nine of 2-m3 fiber-glass tanks were used for marketable size rearing in Completely Randomized Design of 3 stocking rates and 3 replicates of 25, 50 and 75 ind./m3. Growth, production, FCR and survival rate was recorded and statistical analysis was compared between treatments of those parameters.

Result of 1, bullfrog propagation showed significant different (P<0.01). The 10 mg hormone/ 1kg breeder combined with 5 mg domperidone/1 kg brooder spawns approximately 5,000-7,000 eggs after 3 days of injection, while the other treatments were vain. Egg is deep dark color, 1.2 mm in diameter, Bullfrogs take 90 days to complete theirs metamorphosis. Hatching rate was 90 percent. Part 2, marketable size rearing period was 7 months (10 months old), the results showed significant different