อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาโรคตัวเปื่อยในปลาหางนกยูง โดยรวบรวมปลาที่มีอาการ ว่ายน้ำช้า เซื่องซึม ตัวด่างขาว ตกเลือด เกล็ดหลุด มีแผลเปื่อย จากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ผลการตรวจหาปริสิตภายนอกพบสัตว์เซลล์เดียวชนิด Tetrahymena sp. จำนวนมากอยู่บริเวณแผลตามลำตัวของปลาหางนกยูง การศึกษาทางแบคทีเรียวิทยา พบแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Aeromonas sorbia และ Plesiomonas shigelloides จากบริเวณแผลของปลาป่วย

การศึกษาทางพยาธิสภาพ พบว่ามีการตายของเซลล์ผิวหนังและเซลล์กล้ามเนื้อจำนวนมาก และพบ Tetrahymina sp. แพร่กระจายอย่างหนาแน่น ในปลาที่เกิดโรคอย่างรุนแรงแล้ว อาจพบ Tetrahymina sp. แพร่กระจายในช่องท้องและอวัยวะภายในขบวนการอักเสบเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
คำสำคัญ: โรคตัวเปื่อย ปลาหางนกยูง โปรโตซัว เตตราไฮมีนา

ฐิติพร    หลาวประเสริฐ                                                                                        Thitiporn    Laoprasert
เฉลิมพล    ไกรศรี                                                                                              Chalearmpol   Khaisri
สุปราณี    ชินบุตร                                                                                             Supranee   Chinabut


Abstrac

Whitish ulcerative disease, which is a serious problem in tropical aquarium fish, was conducted in guppy (Poecilia reticulate) infected fishes were collected from guppy farms in Bangkok and the other areas nearby. The clinical of infected is lethargic swimming, whitish patch lesions on the body. Fish scales are bristled as the outer skin is eroded and the musculer tissues swollen. Prolongrd infection is eventually fatal. Parasitological study found ciliated protozoa, Tetrahymena sp. On skin and lesion. Aeromonas sorbia and Plesiomonas shigelloides were isolated from the lesion. Histopathological study showed severe extensive necrosis occur in subdermal and muscular tissues. These ciliated protozoa can pervade through skin lesion, into muscle and also other intermal organs. Inflammatory reaction was rarely observed.
Key word: Whitish ulcerative disease, guppy (Poecilia reticulate), ciliated protozoa, Tetrahymena