ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

ทำการแยกเตตราไฮมีนาจากปลาหางนกยูงที่เป็นโรคตัวเปื่อยและนำมาเพาะเลี้ยงให้เป็นเซลล์บริสุทธิ์ (pure culture) ในห้องปฏิบัติการ ศึกษาการเพิ่มจำนวนเซลล์ โดยใช้อาหารต่างกัน 4 สูตร คือ น้ำบ่อกรองและฆ่าเชื้อ (autoclaved pond water, APW) Neff ‘s medium (NGM) น้ำบ่อกรองและฆ่าเชื้อเติมด้วยซีรั่มจากวัว (fetal bovine serum) 5 เปอร์เซ็นต์(%) (APWS) และ proteose peptone yeast glucose (PPYG) และทำการศึกษาการเพิ่มจำนวนเซลล์ในสภาวะแวดล้อมต่างกัน คือ ความเป็นกรด ด่าง (pH) ของอาหาร 10 ระดับ อุณหภูมิ 7 ระดับ ความเค็ม 10 ระดับ สุ่มนับเซลล์ทุก ๆ 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 14 วันจากทุกกลุ่มการทดลอง ผลปรากฏว่า เตตราไฮมีนาเจริญได้ในอาหารทุกสูตรเมื่อเลี้ยงนาน 24 ชั่วโมง

แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 14 วัน พบว่าเตตราไฮมีนาเพิ่มจำนวนได้ดีที่สุดใน PPYG และไม่พบเซลล์เตตราไฮมีนาใน APW เลย ผลการศึกษาการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่สภาวะแวดล้อมต่างกันพบว่า เมื่อเลี้ยงเตตราไฮมีนาในอาหาร PPYG ระดับ pH ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของเตตราไฮมีนามีค่าระหว่าง 5 – 10 และที่ pH 3 – 4 11 – 12 ปรสิตไม่สามารถการเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ตั้งแต่วันเริ่มทดลอง อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของเตตราไฮมีนาอยู่ระหว่าง 10 - 30 C? และไม่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ที่อุณหภูมิ 37 และ 42 C? ในวันที่ 6 และ 1 ของการทดลองตามลำดับ ความเค็มที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของเตตราไฮมีนาอยู่ระหว่าง 0 – 2.0% และที่ความเค็มตั้งแต่ 2.5% ขึ้นไปเตตราไฮมีนาไม่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ตั้งแต่วันเริ่มทดลอง

คำสำคัญ: เตตราไฮมีนา การเจริญเติบโต อาหาร ปลาหางนกยูง

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของเตตราไฮมีนา(Tetrahymena corlissi) ในห้องปฏิบัติการ
Effect of some factors on growth of Tetrahymena corlissi in vitro

 ฐิติพร หลาวประเสริฐ   Thitiporn Laoprasert     ศุภลัคน์ พุฒิเนาวรัตน์    Supalak Puttinaowarat
สุปราณี ชินบุตร          Supranee Chinabut       วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ Worawit Maneepitaksunti

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด Inland Aquatic Animal Health Research Institute


Abstract

A parasitic ciliated protozoan, Tetrahymena corlissi, was isolated from diseased guppy, Poecilla reticulata and cultured in vitro. Some biological characteristics of the parasite were studied. Growth study was accessed in various types of media and under different conditions. Four media used in this experiment were autoclaved pond water (APW), Neff ‘s medium (NGM), APW plus with 5% fetal bovine serum (APWS) and proteose peptone yeast glucose (PPYG). The different conditions were 10 levels of pH, 7 levels of temperature and 10 levels of salinity. Parasitic cells were sampled and counted every 24 hours for 14 days in all experimental group. The results showed that Tetrahymena corlissi could grow well in all media at 24 hours. However, at 14 days which was the end of the experiment, Tetrahymena corlissi increased in the highest number in PPYG but no growth in APW. Therefore, PPYG was choosed for studying on growth in the various conditions. The results showed that the suitable conditions for the maximum growth of Tetrahymena corlissi were pH 5 – 10, temperature 10-30 C?and salinity 0 - 2.0%. They could not grow in the medium with high pH at 3 – 4,11 – 12 at the first day of experiment and temperature range from 37 to 42 C?at the sixth and the first day of experiment respectively. The salinity of the medium above 2.5% stopped the growth of the parasite at the first day of experiment.

 

Keywords: Tetrahymena growth media guppy Poecilia recticulata
ที่มา: รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง  หน้า.50