ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความยาวเหยียดของปลากะตักกับขนาดตาอวนที่ใช้ทำการประมง เพื่อวิเคราะห์หาขนาดตาอวนที่เหมาะสม ได้ดำเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างปลากะตักจากเครื่องมือประมงอวนจับปลากะตัก 3 ประเภท คือ อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟล่อ และอวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟล่อ ซึ่งทำการประมงในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ ตราด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2543 – มกราคม 2544 ปลากะตักที่สุ่มได้ถูกดองในน้ำยาฟอร์มาลิน 10 % ประมาณ 24 ชม. ก่อนทำการจัดค่าต่างๆ และนำไปทดสอบการลอดตาอวนขนาดต่างๆ โดยวิธีสอดหัวปลาเข้ากับช่องตาอวน ข้อมูลความยาวปลากะตักที่ลอดตาอวน ไม่ลอดตาอวนที่ทดสอบ

ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวแรกจับ (Lc) กับขนาดตาอวนที่ใช้ทำการประมง เมื่อพิจารณาว่าปลากะตักเริ่มสืบพันธุ์ได้เมื่อมีความยาวเหยียด เท่ากับ 60.0 – 80.0 มม. ขนาดตาอวนที่เหมาะสมต่อการประมงปลากะตักเชิงอนุรักษ์ ตามวิธีการศึกษานี้ มีค่าระหว่าง 15.0 – 20.0 มม. ซึ่งมีขนาดโตกว่าขนาดตาอวนที่ทางราชการกำหนด ประมาณ 3 เท่า

คำสำคัญ : ขนาดตาอวน, ขนาดปลากะตัก

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดปลากะตักกับขนาดตาอวน
Relationship between Sizes of Anchovy and Mesh Sizes

อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์  Anucha Songjitaswat
ธีรยุทธ ศรีคุ้ม  Teerayut Srikum
จันทร์เพ็ญ วุฒิวรวงศ์  Chanpen Wuttivorawong
มานะ พงษ์ทองเจริญ  Mana Pongtongcharoen
ประภาส บินร่าหมาน  Prapart Binraman


Abstract

Studying on relationship between total length of the anchovy and the mesh sizes of the fishing gears was carried out in order to find out a suitable mesh size. Anchovy specimens were sampled from three main kinds of the anchovy fishing gears, the daytime anchovy purse seine, the light-luring purse box net and the light-luring purse seine operating in the Eastern gulf of Thailand namely in Rayong, Chantaburi and Trat Provinces during august 2000 – January 2001. The anchovies had been preserved in 10-% formalin solution for 24 hours before length measurements and experimenting with varied mesh sizes by means of inserting their heads into the meshes took place. Length data from the anchovies that passed through the meshes and that were retained in the coldness were applied for determination of relationship between lengths at first capture (Lc) and mesh sizes. Consider the length at first maturation locating between 60.0-80.0 ,, total length, the suitable mesh size for responsible fishing of the anchovies, based on the results of this study, should be ranged between 15.0-20.0 mm, approximately 3 times larger than the legalized mesh size.

ที่มา: รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า 110.