อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาไข่และปลากะตักวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยใช้ถุงแพลงค์ตอน ขนาดตา 330 ไมครอน ทำการเก็บตัวอย่างตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล โดยเก็บตัวอย่างบริเวณจังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 26 สถานี รวม 3 เที่ยว ในปี 2542 บริเวณจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 28 สถานี รวม 1 เที่ยว ในปี 2543 บริเวณจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 29 สถานี รวม 5 เที่ยว ในปี 2544 จากการศึกษาพบไข่ปลากะตักทั้งหมด 6 ชนิด ประกอบด้วย สกุล Enchasicholina 3 ชนิด และสกุล Stolephours 3ชนิด ซึ่งไข่และปลากะตักวัยอ่อนบริเวณจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียง ชุกชุมและแพร่กระจายบริเวณด้านตะวันออกของเกาะสุรินทร์ ปากแม่น้ำกระบุรี

ส่วนบิเวณจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงพบชุกชุมและแพร่กระจายบริเวณเกาะยาว เกาะด้ามขวาน บริเวณด้านใต้เกาะลันตาใหญ่ และบริเวณจังหวัดสตูลพบชุกชุมและแพร่กระจายบริเวณด้านเหนือของหมุ่เกาะอาดัง จากการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าบริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะยาว เกาะด้ามขวาน และเกาะลันตาใหญ่ เป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของปลากะตักที่สำคัญแหล่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอันดามัน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับความชุกชุมของไข่และปลากะตักวัยอ่อน พบว่าปริมาณปลากะตักวัยอ่อนรวมมีความชุกชุมสัมพันธ์สอดคล้องกับปริมาณไข่ปลากะตักรวมทุกชนิด โดยพบชุกชุมบริเวณที่มีอุณหภูมิของน้ำค่อนข้างต่ำ (26.6-28.90 ซ) และไข่ปลากะตักชนิด E.devisi และ E.punctifer ชุกชมบริเวณที่มีความเค็มค่อนข้างสูง (32.9-34.2 ppt.

ไข่ปลากะตักวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน
ANCHOVY EGGS AND LARVAE IN THE ANDAMAN SEA

นายไภทูล ผิวขาว
นางอัญชีย์ ยะโก๊ะ

Abstract

Study on anchovy eggs and larvae along the Andaman Sea coast was conducted from Ranong province to Satun province. Samples were collected by plankton net (330 microns) from 3 cruises of 26 stations around Satun province in 1999, 28 stations around Ranong province with only one cruise in 2000 and 5 cruises of 29 stations around Phang-nga province and adjacent area in 2001. The result showed a total of 6 species of anchovy eggs, which composed of equal al species of Encrasicholina and Stolephours. In Ranong Province and adjacent areas, there were most abundant and highly distribution in the eastern part of Ko Surin and the mouth of Kraburi river, while in Phang-nga province and adjacent areas were at Ko Yao Yai, Ko Damkwan and the southem of Ko Lanta Yai. For Satun province was the northern part of Adang Archipelago. Besides, Ko Surin, Ko Yao Yai, Ko Damkwan and Ko Lanta Yai were an important spawning ground and nursery grounds of anchovy larvae in the Andaman Sea. On the study of the relationship between the abundance of anchovy eggs and larvae to the environmental factors found that total number of anchovy larvae showed relationship to the total number of anchovy eggs, there were most abundance in the lower sea water temperature (26.6-28.90 C), eggs of E.devisi and E.punctifer showed most abundant in the higher sea water salinity (32.9-34.2 ppt).

ที่มา: รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า 113.