ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

ดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำของเครื่องมือลอบปูพับได้ โดยการทดลองวางลอบปูพับได้ บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จำนวน 15 ครั้งๆ ละ 12 ชั่วโมง ใช้ลอบปูทั้งสิ้น 1920 ลูก พบว่า ลอบปูพับได้มีปริมาณการจับเฉลี่ย เท่ากับ 57.23 +- 30.82 กรัม/ลอบ ซึ่งปริมาณการจับเฉลี่ยมีความแตกต่างกันระหว่างครั้งที่ทำการประมงลอบปูพับได้มีองค์ประกอบการจับสัตว์น้ำ 27 ชนิด สัตว์น้ำหลักที่จับได้ 3 ชนิด ได้แก่ ปูม้า (Portunus pelagicus) ปลาทรายแดง (Nemipterus sp.) และ ปลาสายรุ้ง (Pentapodus sp.) คิดเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก เท่ากับ 32.78, 21.25 และ 12.39 ตามลำดับ ซึ่งมีปริมาณการจับรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการจับทั้งหมดปูม้าที่จับได้ทั้งสิ้น 473 ตัว

มีน้ำหนัก 36.01 กิโลกรัม ประกอบด้วยปูม้าเพศผู้ 234 ตัว หรือ 16.31 กิโลกรัม เพศเมีย 239 ตัว หรือ 19.70 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1:1.02 ปูม้ามีปริมาณการจับเฉลี่ย 0.246 ตัว/ลอบ หรือ 18.756 กรัม/ลอบ เพศผู้มีความกว่างกระดองเฉลี่ย 9.68 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย69.71 กรัม/ตัว ปูม้าเพศเมียจึงมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เพียงเล็กน้อยปลาทรายแดงมีปริมาณการจับได้ด้วยลอบปูพับได้มากที่สุดโดยน้ำหนัก 23.35 กิโลกรัม จำนวน 240 ตัว ความยาวเฉลี่ย 19.69 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 97.71 กรัม/ตัว ปริมาณการจับเฉลี่ย 0.125 ตัว/ลอบ หรือ 12.163 กรัม/ลอบ ในขณะที่ปลาสายรุ้งมีปริมาณการจับมากที่สุดโดยจำนวนตัว เทากับ 249 ตัว แต่มีน้ำหนักเพียง 13.61 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 15.62 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 54.66 กรัม/ตัว ปริมาณการจับเฉลี่ย 0.130 ตัว/ลอบ หรือ 7.090 กรัม/ลอบ ปริมาณการจับปลาทรายแดงจึงมากกว่าปลาสายรุ้งถึง 9.74 กิโลกรัม แม้ว่าจำนวนตัวจะน้อยกว่าเพียง 9 ตัวเทานั้นลอบปูพับได้จึงจัดเป็นเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำได้ดี จึงได้รับความนิยามอย่างสูงจากชาวประมงพื้นบ้านทั่วไป ควรที่รัฐบาลจะหามาตรการเพื่อกำหนดหลักการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ : ลอบปูพับได้, ประสิทธิภาพการจับ

การศึกษาประสิทธิภาพการจับของลอบปูแบบพับได้
A Study on Catching Efficiency of the Collapsible Crab Trap

อนุชา สิ่งจิตต์สวัสดิ์   Anucha  Songjitsawat
ธีรยุทธ ศรีคุ้ม  Teerayut  Srikum
มานะ พงษ์ทองเจริญ  Mana  Pongtongcharoen
ประภาส บินร่าหมาน  Prapart  Binraman


Abstract

A study on catching efficiency of the collapsible crab trap had been carried out by means of fishing experiments around the Samet Island, Rayong Province, during May-November 2001. The experiments were composed of 15 fishing trips; each trip took 12 hours; and 1}920 traps were used entirely. The catch per unit of efforts was determined 57.23 +- 30.82 gm/trap in average, this average could be fairly different among fishing trips.The collapsible crab trap could catch about 27 kinds of marine fauna. Especially, the Blue swimming crab (Portunus pelagicus), the Threadfin bream (Nemipterus sp.) and the Blue-banded whiptail (Pentapodus sp.), which were taken 32.78%, 21.25% and 12.39%, respectively, comprising more than 50% of total composition.

The traps took totally 473 Blue swimming crabs accounting 36.01 kg. This means 234 of which were males and 239 females, whose weights were 16.31 kg and 19.70 kg respectively, contributing a male : female sex ratio of 1:1.02. The catch per unit of efforts was considered 0.246 ind./trap or 18.756 gm/trap in average. In average, the males were 9.68 cm in carapace width and weighed 69.71 gm/ind., whereas the females possessed the carapace width of 10.27 cm and body weight of 82.42 gm/ind. The female crabs were then a little bit larger than the males.

The Threadfin breams reached the most catch of fish by weight of 23.35 kg (=240 ind.). In average, their total length measured 19.69 cm and the body weight 97.71 gm/ind. The catch per unit of efforts was 0.125 ind./trap or 12.163 gm/teap in average. Whereas the Blue-banded whiptails contributed the most catch of fish in numbers of 249 ind. (=13.61 kg). In average, their total length measured 15.62 cm and the body weight 54.66 gm/ind. The catch per unit of efforts was 0.130 ind./trap of 7.090 gm/trap in average. Catch composition of the breams was therefore up to 9.74 kg more than the whiptails, although their number was only 9 ind. Less than the latter.

The collapsible crab trap could be considered was only 9 ind. Less than the latter. That it becomes very popular among local fishermen. In next step. The government should fond out some measurements for optimal regulations of exploitation and conservation of the resources.

Keywords: Collapsible crab trap, Catching

ที่มา: รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า 111.