อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและพลังงานในวัสดุอาหารจำนวน 20 ชนิด คือ ปลาป่น 2 ชนิด, หมึกป่น, ตับหมึกป่น, หัวกุ้งป่น, ขนไก่ป่น, เนื้อและกระดูกป่น 2 ชนิด, เลือดป่น 5 ชนิด, ไข่ผง, ดักแด้ไหม 2 ชนิด, กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน, รำถั่วเขียว, โปรตีนสกัดจากข้าวโพด(คอนกลูเท่น), และยีสต์ ในกุ้งกุลาดำที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 10 กรัม โดยให้กุ้งกุลาดำกินอาหารทดสอบที่มีส่วนผสมระหว่างอาหารสูตรอ้างอิงกับวัสดุอาหารที่ต้องการทดสอบในสัดส่วน 70 ต่อ 30 เปอร์เซ็นต์ และใช้โครมิกออกไซด์เป็นสารติดตามประสิทธิภาพการย่อยในอาหาร วิเคราะห์โปรตีน ไขมัน เถ้า และพลังงานในอาหารและในมูลกุ้ง เพื่อใช้คำนวณประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและพลังงาน จากการศึกษาพบว่ากุ้งกุลาดำมีประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัสดุอาหารชนิดต่างๆที่มีค่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ปลาป่น 2 ชนิด, หมึกป่น, ตับหมึกป่น, เนื้อและกระดูกป่นชนิดที่มีโปรตีนสูง, เลือดป่นบางชนิด, ไข่ผง, ดักแด้ไหมชนิดที่มีโปรตีนสูง, กากถั่วเหลืองสกัดน้ำ-มัน และยีสต์ ในขณะที่กุ้งกุลาดำสามารถใช้พลังงาน จากปลาป่น 2 ชนิด, หัวกุ้งป่น, ขนไก่ป่น, เนื้อและกระดูกป่นทั้ง2 ชนิด, เลือดป่นบางชนิด, กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน และยีสต์ได้ดี โดยมีค่าประสิทธิภาพการย่อยพลังงานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าวัสดุอาหารที่มีปริมาณเถ้าสูงมักจะมีค่าประสิทธิภาพการย่อยพลังงานสูง จากผลการการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปได้ว่า วัสดุอาหารที่ได้จากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ควรใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกุ้งกุลาดำ คือปลาป่น 2 ชนิด, หมึกป่น, ตับหมึกป่น, เนื้อและกระดูกป่นชนิดที่มีโปรตีนสูง, เลือดป่นบางชนิด, ไข่ผง และดักแด้ไหมชนิดที่มีโปรตีนสูง ส่วนวัสดุอาหารที่ได้จากพืชที่เหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารกุ้งกุลาดำคือ กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน และยีสต์

คำสำคัญ : กุ้งกุลาดำ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ประสิทธิภาพการย่อยพลังงาน

ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและพลังงานจากวัสดุอาหารชนิดต่าง ๆในกุ้งกุลาดำ

มะลิ บุญรัตผลิน1 อัตรา ไชยมงคล2 ธิดา เพชรมณี2 สุจินต์ บุญช่วย2 ชูศักดิ์ บริสุทธิ์2 และจำเริญศรี พวงแก้ว2

1 สำนักงานวิชาการ กรมประมง กรุงเทพฯ 10900
2 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

IN VIVO INVESTIGATION OF PROTEIN AND ENERGY
DIGESTIBILITY COEFFICIENTS OF VARIOUS FEEDSTUFFS
FOR GIANT TIGER PRAWN (Pnaeus monodon )

Mali Boonyaratpalin1 Atra Chaimongkol2 Tida Pechmanee2 Sujin Boonchuy2 Chusak Borisut2 and Jumroensri Puangkaew2

1 Office of Technical Advice, Department of Fisheries, Bangkok 10900
2 Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries, Songkhla 90000

ABSTRACTS

Apparent protein and energy digestibility coefficient of twenty feedstuffs; fish meal (2 items), squid meal, quid liver powder, shrimp head meal, poultry feather meal, meat and bone meal(2 items), blood meal(5 items), egg powder, silk pupa(2 items), defatted soybean meal, mung bean bran, corn gluten and brewer yeast, for giant tiger prawn were investigated. Shrimp were fed with 20 test diets that have chromium oxide as an inert marker. Each test diet included a reference diet and test ingredient, which were composed of 70 % of reference diet and 30 % of test ingredient. Proximal analysis of diets and feces were conducted for calculating protein and energy digestibility coefficient. Apparent protein and energy were vary between feedstuffs. Apparent protein digestibility coefficients of feed ingredients that higher than 80 % were fishmeal (both type), squid meal, squid liver powder, meat and bone meal (high protein), some kind of blood meal, egg powder, silk pupa(high protein), defatted soybean meal and brewer yeast. While apparent energy digestibility coefficient of fish meal(both type), shrimp head meal, feather meal, meat and bone meal (both type), one kind of blood meal, defatted soybean meal and brewer yeast were higher than 80 %. Most of feed ingredient that contained high ash had high value of apparent energy digestibility coefficient. From the experiment can be concluded that fishmeal (both type), squid meal, squid liver powder, meat and bone meal (high protein), some kind of blood meal, egg powder, silk pupa(high protein) should be use as protein source in shrimp feed. Defatted soybean meal and brewer yeast were the best feed ingredient among plant origins to use as protein and energy source in shrimp feed.

Keywords: Penaeus monodon, Apparent protein digestibility, Apparent energy digestibility,