ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

ศึกษาการใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันแทนที่ปลาป่นในอาหารปลากะรังดอกแดง โดยผลิตอาหารเม็ดแห้งจำนวน 5 สูตร ซึ่งใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันแทนที่โปรตีนจากปลาป่นที่ระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงปลากะรังดอกแดงที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.44 กรัม ในตู้ทดลองขนาด 40 ลิตร ที่มีระบบน้ำไหลผ่านตลอด เป็นเวลา 10 สัปดาห์ โดยให้อาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลากะรังดอกแดงที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1, 2, 3 และ 4 มีอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และการนำโปรตีนไปใช้โดยการสะสม สูงกว่าปลากะรังดอกแดงที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปลากะรังดอกแดงที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการกินอาหาร สูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารสูตรอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการแทนที่โปรตีนจากปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันทุกระดับไม่ทำให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารและอัตราการรอดตายของปลากะรังดอกแดงแตกต่างกันทางสถิติ จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าสามารถใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันแทนที่โปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลากะรังดอกแดงได้ถึงระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง

คำสำคัญ : ปลากะรังดอกแดง การแทนที่ปลาป่น กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน

การใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันแทนที่ปลาป่นในอาหารปลากะรังดอกแดง

อัตรา ไชยมงคล1 มะลิ บุณยรัตผลิน2 ชูศักดิ์ บริสุทธิ์1 และ สุจินต์ บุญช่วย1

1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2สำนักงานวิชาการ กรมประมง กรุงเทพฯ 10900

REPLACEMENT OF FISH MEAL BY DEFATTED SOYBEAN MEAL IN DIETS FOR ORANGE-SPOTTED GROUPER, Epinephelus coioides

Atra Chaimongkol1 Mali Boonyaratpalin2Chusak Borisut1 and Sujin Boonchuy1

1Coastal Aquaculture Research Institute, Department of fisheries, Songkhla 90000
2Office of Technical Advice, Department of fisheries, Bangkok 10900

ABSTRCTS

The replacement of fish meal protein by defatted soybean meal was investigated for orange-spotted grouper. Juvenile grouper (2.44 g mean initial weight) were fed with 5 formulated diets that fish meal protein in diets was replace at substitute level 0, 10, 20, 30 and 40 % respectively by defatted soybean meal. Fish were fed as satiation twice daily for 10 weeks. The experiment was conducted in flow-through system; 40 liter aquarium. Fish fed diet number 1, 2, 3 and 4 showed significantly higher growth, protein efficiency ratio and protein retention than fish fed diet number 5. In addition, feed conversion ratio and feed intake of fish fed diet number 5 were significantly higher than other dietary group tested. Unfortunately replacement of fish meal protein by defatted soybean meal every substitute level did not effect on survival and protein digestibility coefficient. These results indicated that 30 % of fishmeal protein in grouper diet could be replaced with defatted soybean meal without significantly effect on growth performance.
Keywords : Epinephelus coioides, Replacement fish meal, Defatted soybean meal