ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของอัตราความหนาแน่นต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของลูกกุ้งก้ามกราม ทำการศึกษาทดลองในบ่อซีเมนต์ความจุ 800 ลิตร โดยปล่อยลูกกุ้งระยะ postlarvae ที่เพิ่งคว่ำในอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 15 ตัวต่อลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหารในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการ วันละ 2 มื้อ ใช้เนื้ออวนขึงติดกับโครงเหล็กวางในแนวขนานกับพื้นบ่อเพื่อเพิ่มพื้นที่หลบซ่อน ผลการทดลองพบว่าอัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ามกรามชุดที่อนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่นสูงสุด มีอัตรารอดตายต่ำกว่าชุดการทดลองอื่น ในขณะที่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าชุดการทดลองอื่น (P<0.05) ส่วนน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะในชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 5 และ 15 ตัว/ลิตร สูงกว่าชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร เมื่อพิจารณาถึงผลผลิต อัตรารอดตาย และต้นทุนการผลิตแล้ว การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์ที่เหมาะสม ไม่ควรปล่อยในอัตราความหนาแน่นเกินกว่า 10 ตัว/ลิตร

คำสำคัญ: กุ้งก้ามกราม การอนุบาล อัตราความหนาแน่น ไรแดง

การอนุบาลกุ้งก้ามกรามด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์

NURSING OF GIANT FRESHWATER PRAWN, Macrobrachium rosenbergii DE MAN, AT HIGH STOCKING DENSITY IN CEMENT TANKS

เดชา รอดระรัง Decha Rodrarung   นงนุช สุวรรณเพ็ง Nongnuch Suwannapeng
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin Inland Fisheries Station

Abstract

Effect of stocking density on growth, biomass increase and survival of postlarvae of Macrobrachium rosenbergii was evaluated in 800-l cement tanks. Newly metamorphosed postlarvae (PL) were stocked for 30 days at densities of 5, 10 and 15 PLs l-1. Prawns were fed with water flea (Moina macrocopa) to apparent satiation, two times a day. Artificial substrate in the form of horizontal frame of polyethylene was added to increase surface area. Survival was significantly lower (P<0.05) in high densities, whereas biomass increase was significant higher (P<0.05). Final mean weight and specific growth were significant higher for densities of 5 and 15 PLs l-1 than for density 10 PLs l-1. To achieve the best productivity, survival and production cost, an initial stocking density of not greater than 10 PLs l-1 is recommend.

 Keywords: Giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, Nursing, Stocking densities, Water flea