ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

ปลาแสดงอาการครีบแดงหลังจากได้รับอาหารที่มี โอเมก้า 3 HUFA 0.42%เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และต่อมาแสดง อาการขาดกรดไขมันที่จำเป็นอย่างเรื้อรัง นอกจากนี้พัฒนาการ เจริญเติบโต และประสิทธิภาพอาหารต่ำกว่าการ ทดลองในชุดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (P<0.05) ปลาทดลองที่กินอาหารที่มี โอเมก้า 3 HUFA 0.88% แสดง อาการขาดกรดไขมันที่จำเป็นอย่างไม่รุนแรง อัตราการตายในช่วย 12 สัปดาห์ ของทุกชุดการทดลอง ต่ำและแตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปลาที่ได้รับอาหารทดลองที่มี โอเมก้า3 HUFA 1.72% หรือปริมาณ 13% ของ ไขมันทั้งหมดของน้ำหนักอาหารแห้ง ให้การเจริญเติบโตดีที่สุด องค์ประกอบของวิตามิน ในตับปลา จะสัมพันธ์ โดยตรงกับ องค์ประกอบไขมันในอาหาร นอกจากนี้ปลากะพงขาว ไม่สามารถเปลี่ยน จาก 18:8 โอเมก้า 6 ไปเป็น 22:5 โอเมก้า 6 การทดลองครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า กลุ่ม โอเมก้า 3HUFA เป็นกรดไขมันจำเป็นและมีบทบาทสำคัญต่อปลากะพงขาวและปริมาณที่ต้องการคือประมาณ 1.72% ของน้ำหนักอาหารแห้ง ซึ่งเป็นปริมาณที่ให้การเจริญเติบโตดี ประสิทธิภาพอาหาร สูง และปราศจากอาการของโรคขาดกรดไขมันที่จำเป็น

ชื่อเรื่อง:           ความต้องการกรดไขมันที่จำเป็นของปลากะพงขาววัยรุ่น Lates calcarifer
ชื่อภาษาอังกฤษ: Essential Fatty acid requirement of juvenile Seabass, Lates calcrifer
ชื่อผู้วิจัย:         จารุรัตน์ วัฒนโกวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย:       มะลิ บุณยรัตผลิน ทะเคะชิ วาตานาเบ ธิดา เพชรมณี และ เรณู ยาชิโร
ปีที่พิมพ์:         เอกสารวิชาการปี 2531