ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

ทดลองครั้งนี้เพื่อหาความเป็นไปได้ของการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ด้วยการใช้ โรติเฟอร์เป็น อาหารแก่ลูกปลาอายุ 14-20 วันและให้ไรแดงเป็นอาหารเมื่อลูกปลาอายุ 21-29 วันแทนการใช้อาร์ทีเมียซึ่งมีราคาแพง และกำลังจะขาดตลาด โดยเปรียบเทียบกับการ อนุบาลด้วยการใช้ อาร์ทีเมียเป็นอาหารตลอดเวลาระยะเวลา 29 วันผลการ ทดลองปรากฏว่าหลังจากการ เลี้ยงลูกปลา กะพงขาว เป็นระยะ เวลา 16 วัน ลูกปลาที่กินอาร์ทีเมียอย่างเดียว มีอัตราการ รอดตาย เฉลี่ย 91.6% ชุดที่ให้กิน โรติเฟอร์ และ ไรแดงมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 65.1% เมื่อวิเคราะห์ทาง สถิติด้วย ANOVA เปอร์เซ็น การรอดตายของลูก ปลาทั้งสองชุดมีความแตกต่างกัน ที่ระดับความ เชื่อมั่น 95%(P<0.05) การเจริญ เติบโตที่วัดด้วยน้ำหนัก และความยาวที่เพิ่มขึ้น ของลูกปลาชุดที่ ได้รับอาร์ทีเมียอย่างเดียวเท่ากับ 0.056ก. และ 0.77 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่ลูกปลาที่อนุบาลด้วย โรติเฟอร์ และ ไรแดงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 0.007ก. ความยาว เพิ่มขึ้น 0.26ซม. ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%(P<0.05) สำหรับ อัตราการพัฒนาเข้าสู่ลูกปลาวัยรุ่นของ ทั้งสองชุด มีค่า 98.91%และ 91.21%ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตก ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น95% (P<0.05) จากการทดลองครั้งนี้ยืนยันได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้โรติเฟอร์และไรแดงทดแทน อาร์ทีเมียได้ ในการอนุบาล ลูกปลากะพงขาวในช่วงอายุ 14-29 วัน โดยเฉพาะในสภาวะที่ อาร์ทีเมีย หายาก หรือมีราคาสูงจนไม่คุ้มกับการลงทุน แต่ยังจำเป็นต้อง ปรับปรุงวิธีการให้โรติเฟอร์และ ไรแดงให้เหมาะสม มากกว่านี้ เพื่อช่วยลูกปลาให้มีอัตรารอดตาย และ อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น กว่าการทดลองครั้งนี้

ชื่อเรื่อง:           ความเป็นไปได้ในการใช้โรติเฟอร์กับไรแดงอนุบาลลูกปลากะพงขาววัยอ่อนแทนการใช้อาร์ทีเมีย
ชื่อภาษาอังกฤษ: Possibility of using Rotifer (Brachionus plicatilis) and water flea (Moina macrocopa) for nursing of Seabass (Lates calcarifer)instead of using the Nauplii of Brine shrimp(Artemia sp.)
ชื่อผู้วิจัย:         พูนสิน พานิชสุข
ผู้ร่วมวิจัย: -
ปีที่พิมพ์:         เอกสารวิชาการปี 2539