อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ย้อนหลัง 

01.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

02.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

03.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

04.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

05.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

06.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

07.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

08.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

09.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

10.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

12.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561