ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

04.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

03.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา) 

05.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา) 

03.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

02.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

03.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

03.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2562 

01.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

  

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2562 

01.สขร.1 เดือน ก.พ. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2562 

01.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

05.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2561 

01.สขร.1 เดือน ธ.ค. 61 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ธ.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ธ.ค. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2561

01.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2561 

01.สขร.1 เดือน ต.ค. 61 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ต.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ต.ค. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)