ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
  • ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด 

  • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ดาวน์โหลด

  • แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้ที่พักสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ดาวน์โหลด
  • แบบขอเข้าฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงาน ดาวน์โหลด