ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ”          

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer”

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมแพคกุ้งแชบ๊วยเพื่อปล่อยจำนวน 2.5 ล้านตัว ณ บ้านพังสาย อำเภอสทิงพระ  และบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในการเพาะพันธุ์ อนุบาลกุ้งแชบ๊วย เพื่อการอนุรักษ์  แก่นักเรียนเครือข่ายยุวชนอาสาสมัคร

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง