ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

การประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระยะที่2

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ระยะที่ 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covic-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมประมงมีความเป็นห่วงคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ลูกปลากะพงขาวขนาด  5-9 นิ้ว พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มีนาคม 2563 จำนวน 8,000 ตัว 

ราคานิ้วละ 2.50 บาท
5 นิ้ว = 12.5 บาท
6 นิ้ว =15     บาท
7 นิ้ว = 17.5 บาท
8 นิ้ว = 20    บาท
9 นิ้ว = 22.5 บาท

ขอเปิดตัวคลิปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการยื่นคำขอ GAP กับกรมประมง เรื่อง "แนวทางการกรอกคำขอ GAP"