อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้ช่วยวิจัย จ้างเหมาบริการ)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการ (ผู้ช่วยวิจัย จ้างเหมาบริการ) โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครนักวิชาการ (ผู้ช่วยวิจัย จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2563 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั้่วไป ตำแหน่ง นายท้ายเรือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2563 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 เพื่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563