อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer”