อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

กรมประมงเตือนผู้ประกอบอาชีพทำการประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน โปรดระวัง !! หากให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือของตนออกไปทำการประมง และผู้ยืมกระทำความผิดใดๆ ก็ตาม เจ้าของเรือไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องจากพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ได้กำหนดให้ผู้ที่จะทำการประมงในประเทศไทยต้องขออนุญาตทำการประมงตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงในน่านน้ำไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งในกรณีที่ให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของตนที่มีใบอนุญาตทำการประมง แล้วออกไปกระทำความผิดตามกฎหมาย เจ้าของเรือย่อมต้องมีความผิดและต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดกฎหมายนั้นด้วย โดยจะอ้างว่าได้ให้ผู้อื่นยืมหรือให้เช่าเรือประมง ซึ่งตนไม่รู้เห็นกับการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นไม่ได้ แม้จะนำสัญญาให้เช่าเรือของทั้งสองฝ่ายมายืนยันก็ตาม

  ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีกรณีตัวอย่างของคดีในลักษณะนี้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า “การที่เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่านำเรือที่ให้เช่าไปทำการประมง โดยให้อาศัยสิทธิการทำประมง ตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือ เพื่อให้ผู้เช่าสามารถนำไปอ้างต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เช่นนั้น ย่อมถือได้ว่า เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่าเชิดตัวเขาเองเพื่อแสดงว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือเพื่อทำการประมงตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือ เจ้าของเรือย่อมต้องรับผิดต่อรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อบุคคลภายนอก เสมือนเป็นตัวการ โดยถือเสมือนว่าผู้เช่าเรือเป็นตัวแทนของเจ้าเรือตามมาตรา 821 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากจะถือว่าการทำสัญญาให้เช่าเรือ มีผลทำให้เจ้าของเรือ ไม่ต้องรับผิดในฐานะตัวการ และคณะกรรมการมาตรทางปกครองไม่สามารถสั่ง  เพิกถอนใบอนุญาตการทำประมงของเรือได้ ย่อมจะทำให้รัฐไม่สามารถสั่งลงโทษทางปกครอง เพิกถอนใบอนุญาตการทำประมงของเรือที่ทำผิดกฎหมายได้เลย เพราะเจ้าของเรือทุกลำจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย ด้วยการทำสัญญาให้เช่าเรือแก่บุคคลอื่นที่ตนอุปโลกน์ขึ้นมาให้เป็นผู้เช่าเรือ แล้วหยิบยกเอาสัญญาให้เช่าเรือดังกล่าวขึ้นมากล่าวอ้างว่า ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดและไม่อาจสั่งลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของเรือลำนั้นได้ บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ลงโทษทางปกครองแก่เรือที่ทำการประมงผิดกฎหมายในกรณีดังกล่าว ย่อมไม่อาจมีผลบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และย่อมทำให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่อาจบรรลุผลได้ตามหลักการหรือเหตุผลและเจตนารมณ์ของกฎหมายฯ”

  อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการทำประมงและการบังคับใช้กฎหมายด้านการทำประมงในน่านน้ำไทย จึงขอย้ำเตือนพี่น้องชาวประมงทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงพาณิชย์หรือกลุ่มประมงพื้นบ้าน โปรดระมัดระวังการให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของท่าน ซึ่งหากพบว่าเรือที่ให้ยืมหรือเช่านั้น ออกไปทำการประมงในลักษณะที่ผิดกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตทำการประมงได้

ข้อมูลจาก : https://www4.fisheries.go.th