ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
 

 

ช่องทางยื่นใบสมัครทั้ง 35 จังหวัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-02 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกร Download >>> 

คชก.64-03 หนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร Download >>> 

คชก.64-04 แผนการใช้เงิน Download >>>  หรือ 

คชก.64-05 แผนผังโครงสร้างฟาร์มของสถานประกอบกิจการ Download >>>  หรือ 

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ Download >>>