อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ระลอกใหม่และรัฐบาลยังคงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และกรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการขยายเวลาการหมดอายุใบรับรองปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีตามระเบียบกรมประมงสรุปได้ดังนี้ 

...เอกสารประกาศ...