ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ด้วยจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ผู้ว่าราชดารจังหวัดสงขลา/ผู็กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงลาโดยความเห็นชอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคตืดต่อจังหวักสงขลาจำนวน 4 ฉบับ


...เอกสารคำสั่งและประกาศ...