อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ด้วยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดทำ "โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)" ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) เทียบเรียน ตามความต้องการของคณะ ผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับปริญญาตรี 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admissions.mju.ac.th/index.aspx?n=1&place=1&y=45