อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 เพื่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้้า