ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ระยะที่ 2

คลิก