ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covic-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมประมงมีความเป็นห่วงคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ