อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covic-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมประมงมีความเป็นห่วงคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ