อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2563 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 เพื่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536

 

การประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระยะที่2

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ระยะที่ 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covic-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมประมงมีความเป็นห่วงคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง