ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ระลอกใหม่และรัฐบาลยังคงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย

ด้วยจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนคนเดินสงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด

“การบริโภคอาหารทะเลจังหวัดสงขลาปลอดโควิด-19” ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถ.จะนะ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.

พัฒนาวิถีประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยายทุกจังหวัดรอบอ่าวไทยจากปัญหาปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งถูกจับขายอย่างรวดเร็วเกินกว่าธรรมชาติจะทดแทน การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม ปัญหาคุณภาพน้ำทะเล และการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะ “ปู” ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทำให้ชาวประมงมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งตามชายแดนใต้”  โดยได้นำตัวแทนหมู่บ้านตำบลบาโร๊ะ จำนวน 36 คน  เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 11.30 น.