ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ลูกปลากะพงขาวขนาด  5-9 นิ้ว พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มีนาคม 2563 จำนวน 8,000 ตัว 

ราคานิ้วละ 2.50 บาท
5 นิ้ว = 12.5 บาท
6 นิ้ว =15     บาท
7 นิ้ว = 17.5 บาท
8 นิ้ว = 20    บาท
9 นิ้ว = 22.5 บาท

ขอเปิดตัวคลิปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการยื่นคำขอ GAP กับกรมประมง เรื่อง "แนวทางการกรอกคำขอ GAP"

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ”          

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer”

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมแพคกุ้งแชบ๊วยเพื่อปล่อยจำนวน 2.5 ล้านตัว ณ บ้านพังสาย อำเภอสทิงพระ  และบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในการเพาะพันธุ์ อนุบาลกุ้งแชบ๊วย เพื่อการอนุรักษ์  แก่นักเรียนเครือข่ายยุวชนอาสาสมัคร