อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ด้วยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดทำ "โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)" ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) เทียบเรียน ตามความต้องการของคณะ ผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับปริญญาตรี 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สื่อวีดิทัศน์สารคดีกะพงขาว ปลาสุดฮิตมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 และสื่อประชาสัมพันธ์ Motion Graphic มาตรา 126 มาตร 127 และมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ "จระเข้" เพื่อเลี้ยง