สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงปลาตะกรับในระบบปิดแบบพอเพียงเชิงพาณิชย์” แก่เกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 63 คน โดยมีนายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีการบรรยาย เรื่อง ชีววิทยาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาตะกรับ โดยนายจิระยุทธ รื่นศิริกุล นักวิชาการประมงชำนาญการ บรรยาย เรื่อง การออกแบบการสร้างระบบการเลี้ยงปลาระบบปิด ระบบน้ำ การกำจัดตะกอน โดยนายไวทัศน์ หนูกล่ำ นักวิชาการประมงชำนาญการ บรรยาย เรื่อง การจัดการเลี้ยงปลาตะกรับ ด้านอาหารและการควบคุมโรค โดยนางอรัญญา อัศวอารีย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และปฏิบัติการการเลี้ยงปลาตะกรับในระบบปิดน้ำหมุนเวียน โดยนางกฤษณา องอาจ นักวิชาการประมงชำนาญการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และอาคารเพาะพันธุ์ปลาตะกรับ