สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กรมประมงร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย Thai Frozen Foods Association (TFFA) ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

และเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสำนักประมงจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งครั้งนี้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงเกษตรกร เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสากล สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จังหวัดสงขลา และมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว