โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาองคความรู โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งจากกรมประมง และบุคคลภายนอก และวันที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จ 2 ฟาร์ม คือ จรัญฟาร์ม อ.ระโนด จ.สงขลา โดยคุณ จรัญ รามสิน และศรีสงขลาฟาร์ม อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยคุณปรีชา สุขเกษม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) จำนวน 53 คน เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมและวิทยากรจำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน