ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมแปลงใหญ่ การฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) จังหวัดพัทลุง

หลักสูตร “แนวทางการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งทะเล” วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ฟาร์มทวีเจริญฟาร์ม และฟาร์ม SPM2A จังหวัดสุราษฎร์ธานี