อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ด้วยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ” ในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) ซึ่งมีเกษตรกร จำนวน 20 ราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยมีนายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด