อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลการประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (FMIRI) เดินทางมาประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการความร่วมมือในด้านพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านประมง ณ ประเทศไทย

โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประชุมหารือหัวข้อ “Recirculating Aquaculture System” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา (NICA) วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ณ ทะเลสาบสงขลา และวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา