ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

นิคมสหกรณ์ปากพญา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเขตนิคมสหกรณ์ปากพญา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตนิคมสหกรณ์ปากพญา ตามมาตรการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำสมาชิก/เกษตรกร จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน ผู้สังเกตการณ์ 1 คน เข้าศึกษาดูงาน

เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิก/เกษตรกร