อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดการประชุมชี้แจงการจัดการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อดินและควบคุมการระบาดของโรค โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ซึ่งให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ  พลังงานทางเลือก การใช้งานระบบ APD ณ ฟาร์มนายบัญชา ภู่เพชร หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายมาวิทย์  อัศวอารีย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง    และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. จัดการประชุม ณ ฟาร์มนางสุกัญญา  ศรีสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา