อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธ์ุกุ้งกุลาดำจำนวน 1.300.000 ตัวมาปล่อยใน กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพืชพันธุ์อ่าวตังเปียะ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายสุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร จังหวัดสงขลเดป็นประธาน มีหน่วยงานร่วมปล่อยสัตว์น้ำคือ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอจะนะ เเละ ประชาชนในพื้นที่่ร่าวปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วย