อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

วันอังคาร 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาปล่อยโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

บริเวณ ทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 1,200,000 ตัว โดยมีปลัดอำเภอ

กระแสสินธุ์ นายกเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้