ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

กิจจกรรมผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ปลาตะกรับ ปลากระพงขาว เพื่อปล่อย รวม74,000 ตัว ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

โดย จังหวัดสงขลาและกรมประมง