สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ทรงเสด็จเปิดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาไข่และปลากะตักวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยใช้ถุงแพลงค์ตอน ขนาดตา 330 ไมครอน ทำการเก็บตัวอย่างตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล โดยเก็บตัวอย่างบริเวณจังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 26 สถานี รวม 3 เที่ยว ในปี 2542 บริเวณจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 28 สถานี รวม 1 เที่ยว ในปี 2543 บริเวณจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 29 สถานี รวม 5 เที่ยว ในปี 2544 จากการศึกษาพบไข่ปลากะตักทั้งหมด 6 ชนิด ประกอบด้วย สกุล Enchasicholina 3 ชนิด และสกุล Stolephours 3ชนิด ซึ่งไข่และปลากะตักวัยอ่อนบริเวณจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียง ชุกชุมและแพร่กระจายบริเวณด้านตะวันออกของเกาะสุรินทร์ ปากแม่น้ำกระบุรี

บทคัดย่อ

ดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำของเครื่องมือลอบปูพับได้ โดยการทดลองวางลอบปูพับได้ บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จำนวน 15 ครั้งๆ ละ 12 ชั่วโมง ใช้ลอบปูทั้งสิ้น 1920 ลูก พบว่า ลอบปูพับได้มีปริมาณการจับเฉลี่ย เท่ากับ 57.23 +- 30.82 กรัม/ลอบ ซึ่งปริมาณการจับเฉลี่ยมีความแตกต่างกันระหว่างครั้งที่ทำการประมงลอบปูพับได้มีองค์ประกอบการจับสัตว์น้ำ 27 ชนิด สัตว์น้ำหลักที่จับได้ 3 ชนิด ได้แก่ ปูม้า (Portunus pelagicus) ปลาทรายแดง (Nemipterus sp.) และ ปลาสายรุ้ง (Pentapodus sp.) คิดเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก เท่ากับ 32.78, 21.25 และ 12.39 ตามลำดับ ซึ่งมีปริมาณการจับรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการจับทั้งหมดปูม้าที่จับได้ทั้งสิ้น 473 ตัว

บทคัดย่อ

การประมงอวนล้อมจับในเขตจังหวัดสตูล ประกอบด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับประเภท อวนดำ อวนเขียว อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมซั้ง และอวนตังเก อวนดำเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากที่สุด แหล่งทำการประมงของอวนล้อมจับที่สำคัญสองบริเวณ คือ เขตน่านน้ำไทยและเขตน่านน้ำประชิด(ไทย-มาเลเซีย) มีฤดูทำการประมงตลอดทั้งปี การลงแรงประมงของอวนล้อมจับรวมในช่วงปี พ.ศ. 2541-2543 เท่ากับ 19,152 23,256 และ 17,064 วัน ตามลำดับ ส่วนอัตราการจับเฉลี่ย และปริมาณการจับรวม เท่ากับ 3,115 2,455 1,914 กก./ชม. และ 59,661 57,097 32,667 ตัน ตามลำดับ โดยการลงแรงประมง อัตราการจับและปริมาณการจับเฉลี่ย ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดย่อ

ศึกษาอัตราการจับ ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ และใช้เทคนิค Multivariate analysis เปรียบเทียบความคล้ายคลึงขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำก่อนและหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดวางแท่งคอนกรีตระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2537 การศึกษากระทำในปี 2536-2538 โดยสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนจมกุ้ง อวนจมปู อวนจมปลาทราย อวนลอยปลาทู เบ็ดตกปลา และลอบหมึก รวม 208 เที่ยว พบว่า หลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อัตราการจับสัตว์น้ำของอวนจมปลาทรายเพิ่มขึ้น 5 เท่า เครื่องมืออื่นๆ เพิ่มขึ้น 2 เท่า ยกเว้นเบ็ดตกปลาเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า จำนวนชนิดสัตว์น้ำที่จับได้เพิ่มขึ้นทุกเครื่องมือ

บทคัดย่อ

การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่า ในน่านน้ำสากลบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ในปี 2545 โดยเรือสำรวจประมง มหิดล ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 4 เมษายน 2545 จำนวน 2 เที่ยวเรือ ได้วางแพล่อปลาแบบลอยอิสระจำนวน 8 แพ บริเวณแนวเส้นละติจูด 3 องศาใต้ และเส้นลองจิจูด 87 องศาตะวันออก ผลการศึกษาทิศทางการลอยของแพ พบว่าแพเคลื่อนลอยไปทางทิศตะวันออกแล้ววกกลับขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามอิทธิพลของกระแสน้ำศูนย์สูตรเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผลการทำประมงอวนล้อมจับปลาทูน่า ที่ได้จากแพล่อปลาและขอนไม้ลอยน้ำ รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง จับสัตว์น้ำได้ 79,895 กิโลกรัม เที่ยวเรือที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ วางอวนจำนวน 7 ครั้ง จับสัตว์น้ำได้ทั้งสิ้น 28,895 กิโลกรัม

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งเลี้ยงปลาน้ำกร่อยในกระชังบริเวณเกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง และบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2541 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 พบว่าคุณภาพน้ำมีความเหมาะสมทั้งในและนอกกระชัง อย่างไรก็ดี ปริมาณออกซิเจนในน้ำในกระชังบริเวณบ้านบางเบ้ามีค่าต่ำกว่านอกกระชัง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ปริมาณออกซิเจนในน้ำ และซิลิเกตในกระชังบริเวณบ้านไม้รูดมีค่าต่ำกว่านอกกระชัง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ส่วนความลึกของน้ำ ความโปร่งแสง ความเป็นกรดด่าง ความเค็ม ความเป็นด่าง ความกระด้าง ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)

บทคัดย่อ

การทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอนอายุ 10 วัน โดยใช้อาหารต่างกัน 4 ชนิดคือ เนื้อปลานึ่ง, ไข่ตุ๋น, ไข่ตุ๋นผสมอาหารผง และไรแดง เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลา ดำเนินการทดลองที่ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2545 โดยทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอนในถังพลาสติกที่มีปริมาตรน้ำ 30 ลิตร ปล่อยลูกปลาถังละ 75 ตัว (อัตราปล่อย 2.5 ตัว/ลิตร) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.044+- 0.001-0.047+- 0.001 กรัม ให้อาหารวันละ 2 ครั้งปริมาณจนอิ่มเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ลูกปลามีการเจริญเติบโตมีน้ำหนักเฉลี่ย 0.45+- 0.02, 0.51+- 0.15, 0.82+-0.05 และ 1.59+-0.11 กรัม ตามลำดับ และมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน 4.84+- 0.48, 3.99+-0.70, 5.20+-0.17 และ7.67+-0.24 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน

บทคัดย่อ

การศึกษาความต้องการโปรตีนในอาหารปลาตะเพียนทองที่ระดับ 20, 25, 30, 35 และ 40% โดยมีค่าของพลังงานในอาหารเท่ากัน 400 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม ให้อาหารแก่ปลาที่มีน้ำหนักเริ่มต้น 1.02 กรัมต่อตัว เลี้ยงปลาโดยให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในตู้กระจกที่มีปริมาตรของน้ำ 120 ลิตรพร้อมให้อากาศ ผลการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 35 และ 40% ทำให้ปลามีค่าน้ำหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาจาดระยะต่าง ๆ 3 ระยะในตู้กระจก ขนาด 45 X 90 X 40 เซนติเมตร ระดับน้ำลึก 30 เซนติเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ได้ดำเนินการทดลองที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2543 เพื่อต้องการทราบชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาจาดแต่ละระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ลูกปลาจาด อายุ 3-13 วัน อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกบดละเอียด, รำละเอียด, ปลาป่นบดละเอียด, คลอเรลลา, โรติเฟอร์ และลูกไรแดง ระยะที่ 2 ลูกปลาปลาจาดอายุ 14-30 วัน อนุบาลด้วยโรติเฟอร์, รำละเอียด, ปลาป่นบดละเอียด, และลูกไรแดง และระยะที่ 3 ลูกปลาจาดอายุ 25-45 วัน อนุบาลด้วยไรแดง, รำละเอียด, ปลาป่นบดละเอียด และอาหารเม็ดปลากินพืช ผลการทดลองพบว่า โรติเฟอร์, ลูกไรแดง และไรแดง เป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดในการอนุบาลลูกปลาจาด อายุ 3-13 วัน, 14-30 วัน และ 25-45 วัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาทั้งด้านอัตรารอดและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะด้านอัตรารอดมีค่าสูงถึง 90.93+-3.00, 99.67+-0.17 และ 98.11+-2.41 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลผลิตปลานิลที่เลี้ยงในกระชังที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เริ่มทำการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดยใช้ความถี่ในการให้อาหารแตกต่างกัน 4 แบบ ดังนี้ ให้อาหารทุกวัน ให้อาหารวันเว้นวัน ให้อาหาร 2 วันเว้นวัน และให้อาหาร 3 วันเว้นวันโดยปล่อยพันธุ์ปลานิลเพศผู้ที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 50.27+- 0.04–50.50+- 0.43 กรัม และขนาดความยาวเฉลี่ย 13.06+- 0.05 –13.44+- 0.26 เซนติเมตร ลงเลี้ยงในกระชังขนาด 2.4 x 2.8 x 3.0 เมตร ด้วยอัตราปล่อย 50 ตัว/ลูกบาศก์เมตร จำนวน 16กระชัง ให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปแบบลอยน้ำระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น ทดลองเลี้ยงนาน 90 วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2542 พบว่าปลาทดลองทุกชุดการทดลองมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 24.37+- 0.65, 24.92+- 0.57, 24.49+- 0.16 และ 24.16+- 0.97 เซนติเมตร ตามลำดับไม่แตกต่างกัน และน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาที่ให้อาหารทุกวันสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยมีน้ำหนัก 359.11+- 5.05, 300.42+- 4.98, 303.43+- 2.05 และ 304.69+-2.57 กรัม