อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)

ภรัณยู ถมพลกรัง* และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาต่อยอดระบบจัดการคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบ ศูนย์รวม (SCADA) โดยเพิ่มหน่วยผลิตสัตว์น้ำเข้ามาในระบบอีก 2 หน่วย รวมเป็น 3 หน่วย ได้เพิ่มเติมระบบจัดการออกซิเจน ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากถังออกซิเจนเหลว และระบบแจ้งเตือนด้วยข้อความสั้นผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ SCADA ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมกลาง ห้องควบคุมคุณภาพน้ำอัตโนมัติ(3 ห้อง) หน่วยผลิตสัตว์น้ำ (3 หน่วย) และระบบการสื่อสาร ระบบ SCADA นี้สามารถติดตามคุณภาพน้ำ ได้แก่ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ พีเอช และอุณหภูมิสําหรับออกซิเจนที่ละลายใน น้ำจะจัดการด้วยเครื่องเติมออกซิเจนที่เหมาะสมกับขนาดบ่อและความหนาแน่นของสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้แก่ปั๊มน้ำเติมออกซิเจน ปั๊มจุ่มพ่นอากาศ และเครื่องผสมออกซิเจน ข้อมูลคุณภาพน้ำจะแสดงที่จอทัชสกรีนหน้าตู้ควบคุมของแต่ละหน่วยผลิตสัตว์น้ำ และส่งข้อมูลผ่านสายอีเทอร์เน็ตมายังอุปกรณ์รวมสายอีเทอร์เน็ต (hub) และส่งผ่านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สาย ซึ่งเชื่อมกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มาแสดงผลบนหน้าจอมอนิเตอร์ที่ศูนย์ควบคุมกลาง ผู้ใช้งานสามารถดูคุณภาพน้ำในรูปแบบตัวเลขและกราฟ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง หรือสร้างรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติสามารถตั้งค่าและสั่งการปิดเปิดอุปกรณ์ในระบบผ่านหน้าจอมอนิเตอร์(remote control) นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเรียกดูหน้าจอระบบ SCADA ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยโปรแกรมทีมวิวเวอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี ดังนั้น ระบบ SCADA ที่พัฒนาต่อยอดนี้สามารถนําไปใช้ตรวจติดตามและจัดการคุณภาพน้ำสําหรับการเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ได้

คําสําคัญ : การจัดการคุณภาพน้ำ การเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม

*ผู้รับผิดชอบ : 1/19 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 0 7431 1895 0 7431 2036 E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวโหลดไฟล์ฉบับเต็ม :- คลิ๊ก!!!