อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ผลของระดับอุณหภูมิน้ำต่ออัตราส่วนเพศปลานิลจิตรลดา 3

สุชาติ จุลอดุง1* สง่า ลีสง่า1 เมตตา ทิพย์บรรพต1 และ ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์2

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 2สํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของระดับอุณหภูมิน้ำต่ออัตราส่วนเพศปลานิลจิตรลดา 3 ดําเนินการศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา พันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย คือ (1) เปรียบเทียบอัตราส่วนเพศของปลานิลที่อนุบาลในน้ำที่มีระดับอุณหภูมิน้ำต่าง ๆ กัน และ (2) เปรียบเทียบอัตราส่วน เพศของปลานิล ที่ผ่านการแช่ 17 ..methyltestosterone ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 3 ชั่วโมง นํามาอนุบาล ในน้ำที่มีระดับอุณหภูมิน้ำต่าง ๆ กัน ซึ่งจากการทดลองย่อยที่ 1 พบว่าลูกปลานิลที่อนุบาลในน้ำที่มีระดับอุณหภูมิน้ำต่างกัน 4 ระดับ อุณหภูมิปกติ, 30, 34 และ 38 องศาเซลเซียส มีอัตรารอดเฉลี่ย 97.22.3.47, 96.67.2.36, 86.67.5.61 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยชุดการทดลองที่ 4 ที่อนุบาลลูกปลาในน้ำ 38 องศาเซลเซียส ลูกปลาตายหมดที่อายุ 15 วันจากการ วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ระดับอุณหภูมิปกติและ 30 องศาเซลเซียส มีอัตรารอดตายสูงไม่แตกต่างกัน และเมื่อนําปลาที่เหลือไปเลี้ยงต่อนาน 150 วัน พบว่ามีอัตราส่วนเพศผู้เฉลี่ย 74.02.2.83, 78.58.2.45 และ 86.83.2.45 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 3 ที่อนุบาลลูกปลาในน้ำ 34 องศาเซลเซียส นาน 28 วัน มีอัตราส่วนเพศผู้เฉลี่ยสูงไม่แตกต่าง กับชุดการทดลองที่ 2 แต่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 ส่วนการทดลองย่อยที่ 2 พบว่าลูกปลานิลที่ผ่านการแช่ 17 ..methyltestosterone ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 3 ชั่วโมง นํามาอนุบาลในน้ำที่มีระดับอุณหภูมิน้ำต่าง ๆ กัน นาน 14 วัน พบว่ามีอัตรารอดตายเฉลี่ย 96.67.1.67, 98.33.0.00, 95.00.1.67 และ 52.78.9.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยชุดการทดลองที่ 4 มีอัตรารอดตายน้อยที่สุดแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ๆ และมีอัตราส่วนเพศผู้ เฉลี่ย 86.20.6.11, 97.71.0.96, 98.01.2.09 และ 100.00.0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยชุดการทดลองที่ 1 ที่อนุบาล ในน้ำอุณหภูมิปกติมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่ออนุบาล ลูกปลาในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้อัตราส่วนเพศผู้เพิ่มสูงขึ้น แต่อัตรารอดตายจะลดลง

 

คําสําคัญ : ปลานิล อุณหภูมิ

*ผู้รับผิดชอบ : 12/35 หมู่ 8 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86160 โทร 0 7751 0310 E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวโหลดไฟล์ฉบับเต็ม :- คลิ๊ก!!!