อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real Time ในแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังด้วยเทคนิค IoT ผู้ใช้สามารถติดตามคุณภาพน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอินเตอร์เน็ตและสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อระดับคุณภาพเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ