อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

การออกแบบและทดสอบเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลาโดยเทคนิค IoT

  

    Dissolved Oxygen in Cage Culture

 

กราฟแสดงระดับออกซิเจนแบบ real time ของเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลาโดยเทคนิค IoT โดยทดสอบติดตั้งที่ บ้านสวนใหม่ หมู๋ที่9 ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100